Met Ask Me Anything kan je een vraag stellen aan een Leuvense beleidsmaker.
Geen inspiratie? Kijk hieronder eens, en geef een like aan de vragen die je het belangrijkst vindt. 
Alleen de vragen met de meeste likes zullen gesteld worden.Ask Me Anything is afgesloten. Volgende week kom je hopelijk het antwoord op je vraag te weten!
Topvragen

Deze vragen verzamelden al een hoop stemmen. Ben je het daar mee eens? Klik dan op de like knop.


Hoe kan het dat faculteit Letteren beslist om een opleiding te schrappen zonder studenten enige inspraak te geven en zelfs zonder het faculteitsbestuur te raadplegen? Daarbij aansluitend, moet de diversiteit aan opleidingen niet beter beschermd worden door de KUL, bijvoorbeeld door een aanpassing in de allocatiecriteria van de groep humane wetenschappen?
Heeft u ooit al overwogen om uw beleidsberichten niet te verzenden op de dag van de bekendmaking van de examenresultaten?
De Univ-Fit begint stilaan achterop te geraken t.o.v. andere fitnesscentra. De ruimte is te klein en er is nood aan meer functioneel materiaal. Is het voor het imago van de KUL niet prioritair om hierin te investeren?

Studenten klagen dat er onvoldoende fietsenstallingen zijn in het centrum van Leuven. Zijn er plannen om dit aan te pakken?
Hoe is het mogelijk om als student gehoord te worden in een stad waar je niet mag stemmen?
Hoe wilt u als stadsbestuur optreden tegen malafide kotbazen en er zo voor zorgen dat oneerlijke praktijken uit de kotenmarkt verdwijnen?

In mijn eerste jaar studeren behaalde ik een studie-efficiëntie van 40%, niet goed dus, 2 keer onder de 50% en je riskeert een uitsluiting moest je dezelfde richting opnemen. In mijn tweede jaar heb ik dit proberen rechttrekken en behaalde ik op jaarbasis 60% studie-efficiëntie. Door de cumulatieve aard van dit systeem kwam dit neer op een 49%. Deze vraag is tweeledig, ten eerste, lijkt de cumulatieve aard van dit systeem een tweede kans niet in de weg te staan? Ten tweede is een jaar uitsluiting van ALLE vakken van de KUL niet een te drastische regel? Een uitsluiting van 1 richting is begrijpelijk maar dat wil toch niet zeggen dat ik het op elke andere richting even slecht zou doen?
Beste Rik, hoe ga je inspelen op de gestegen vraag naar studieplekjes in de bibliotheek tijdens de blokperiodes? En dan ook tijdens het weekend, waar studenten nu slechts in 2 bibliotheken terecht kunnen.
Kon u goed pintjes verzetten in uw eigen studententijd?


Meer vragen

Deze vragen kunnen nog wel een duwtje in de rug gebruiken. Zie je er een goeie vraag tussen staan? Geef hem dan een like.


Waarom is het zo dat u de KUL wil promoten als beste universiteit van België en omstreken, als de kwaliteit van het onderwijs ,in bijvoorbeeld faculteit Letteren, alleen maar daalt, richtingen geschrapt worden wegens besparingen en faculteit letteren op de rand van een faillisement staat?
Zal de domiciliëring van het studentenkot, met behoud van de financiële & sociale voordelen van het student zijn, in de nabije toekomst haalbaar zijn of is dit slechts een utopie?
Vindt u de huidige periodes van examenmomenten (januari, juni en augustus) voor verandering vatbaar? Hoe ziet u het ideaal examensysteem?

Hoe zie je de KUL verdere inspanningen doen op het gebied van groene stroom?
Waarom zijn de verkeerslichten op het kruispunt van de Maria Theresiastraat en de Blijde Inkomststraat uitgeschakeld? Er ontstaan daar regelmatig gevaarlijke situaties, aangezien niemand zich iets aantrekt van de verkeersregels daar.
De universiteitsbibliotheken en Agora openen tijdens de blok rond 8u00 à 9u00. Door de grote vraag en het beperkte aanbod aan studieplaatsen schuiven studenten soms al een uur voor openingstijd aan bij de ingang van de bib. Dit leidt tot twee problemen. Enerzijds hebben vele studenten hiervoor hun kostbare slaap opgeofferd en vallen ze terug in slaap eenmaal ze een plaats hebben bemachtigd. Anderzijds maken andere studenten die ook goed in de bib kunnen studeren, maar die op latere uren van de dag (of nacht) productief zijn, op dit moment amper kans op een studieplek in de bib. Beide situaties leiden tot niet-optimale leeromstandigheden, ondanks dat de universiteitsbibliotheken naar mijn mening een goed initiatief zijn. Wat is uw visie hierop en zijn er plannen om dit probleem op te lossen?

Wat vind je zelf dat je tijdens je beleidsperiode hebt gedaan, dat echt iets positiefs heeft bijgedragen aan de studeer- of leefwereld van de studenten aan de KU Leuven?
U bent de enige vrouw in het rijtje beleidsmakers aan wie studenten hier vragen kunnen stellen. Anno 2017 zijn het dus nog steeds voornamelijk mannen die de regels bepalen. Wat is uw visie hierop en denkt u dat verandering mogelijk is?
In 2025 bestaat onze universiteit 600 jaar. Hoe vieren we deze mijlpaal & worden er al voorbereidingen getroffen?

Naar welke andere universiteit (binnen- of buitenland) kijkt u het meeste op? Waarom?
Wat is het meest interessante dat u heeft geleerd over een plaats (/persoon) in Leuven?
Hoe ziet u de toekomst tussen de stad Leuven en de studentenkringen (voornamelijk evenementen op grote schaal zoals kiesweken ed)?

Aangezien er een spanning bestaat in de ervaring van de werkelijkheid tussen enerzijds de fysische objecten die zich in die ervaring tonen en anderzijds de mentale, fenomenale aard van de ervaring zelf, denkt u dat het met het oog op het vergaren van kennis een meer valabele strategie is om het denkend subject te poneren als grondcategorie waaruit de ervaring voortkomt, hiermee een einde makend aan de illusie van de objectieve werkelijkheid maar wel de deur openend voor de fenomenologische wetenschap, of eerder dat het een meer valabele strategie is om het bestaan van een objectieve werkelijkheid te postuleren en de fysische objecten als grondcategorie te introduceren, hiermee echter het mind-body probleem actualiserend alsook de vraag naar de betrouwbaarheid van de ervaring als subjectieve toegangspoort tot deze objectieve wereld?
Stel, de universiteit krijgt vanaf nu jaarlijks 2.000.000 euro extra toelage. Wat zou jij daar mee doen?
Komt er ooit een verzamelboek met uw meest diepzinnige tweets?

Er zijn de laatste tijd opvallend veel branden geweest in Leuven. Is dit toeval of zijn er dieperliggende oorzaken en wat kan de stad hier op korte, middellange en lange termijn aan doen?
Als je opnieuw een studierichting zou moeten kiezen, zou dat dan een andere zijn? Zo ja, welke?
Er is de laatste tijd een grote nadruk gelegd op de STEM-richtingen aan de universiteit en door de politiek. Zijn er plannen om de humane wetenschappen (en dan vooral de letterenrichtingen) meer te naar voren te laten komen?

Aan onze faculteit merken we dat steeds meer proffen overschakelen van een cursus via slides op Toledo of een cursus uit te geven via de cursusdienst naar een veel duurder handboek (met exact dezelfde inhoud als de cursus vroeger maar dan in kleur en zonder plek om notities te nemen in het boek) via Acco. Moet hier niet meer controle op komen om de studiekosten binnen de perken te houden?
Wat is jouw mening over president Trump? En hoe denk je dat Amerika in de komende 4 jaar zal evolueren?
Hoeveel verdient stad Leuven jaarlijks aan boetes voor fietsers?

U wil leuven autovrij maken, vandaar ook dat fenomenale circulatie plan. Maar, tenzij het de bedoeling is om mensen weg te jagen, moeten die auto s ook ergens naartoe. De ring bijvoorbeeld. Nu de vraag, hebt u plannen om meer parking te voorzien? En zoja wat is het mobiliteits plan omtrent het openbaar vervoer om al deze mensen naar het centrum te brengen?
Wie is volgens u de meest competente persoon om u volgend jaar op te volgen als rector?
Wat voor student was u in uw studententijd? Was u het uitgaande type, het studiegerichte type, het sportieve type, ... En los daarvan staand wilt u eens mee komen cantussen?

Wat vindt u van deze stelling meneer Torfs: KU Leuven focust teveel op theorie, en legt te weinig nadruk op praktijk.
Wat is de rede waarom studenten van de KULeuven campussen Brussel benadeeld worden opdat ze geen korting krijgen in de Alma?
Heeft u ooit de wet overtreden in uw jonge tijd?

Zijn er mogelijkheden om een studeercentrum of bib 24/24 open te laten? En wat is uw mening over de lange wachtrijen s morgens om toch maar een plaatsje te hebben.
In de diversiteitsnota s en beleidsplannen van de KU Leuven wordt er met geen woord gerept over transgenders of personen met een non-binaire genderidentiteit. Zijn er plannen om deze groep van studenten en personeel zich thuis te laten voelen op de universiteit? Bijvoorbeeld door een x-vakje als genderkeuze aan te bieden bij inschrijvingen, genderneutrale toiletten, een gerichte campagne tegen transfobie, inclusief taalgebruik, een prominentere plaats in het onderwijsaanbod, etc.
Hoe kan de academische wereld reageren op het steeds meer opkomend populisme en fact-free-politics? Wat is uw mening hierover?

Met al de verschillende wijzingen in het onderwijs hoor je meer en meer de opmerking dat het vroeger beter was en dat het nu te gemakkelijk gemaakt wordt om een diploma te behalen. Wat is uw mening over deze stelling? De samenleving verandert, maar horen de competenties van mensen niet hetzelfde te blijven om hetzelfde niveau te behouden?
De universiteit staat sterk in embryo-onderzoek, evolutiebiologie is aanwezig in het onderwijsaanbod, homoseksuele professoren zijn aanwezig en aanvaard. In hoeverre kan de katholieke K van de KULeuven nog ondersteund worden wanneer de werking van de universiteit niet altijd strookt met de idealen of leer van de Rooms Katholieke Kerk?
In 2018 geeft u de fakkel door na 23 jaar burgemeesterschap van Leuven. Wat vind u uw mooiste verwezenlijkingen in al die jaren? En hoe ziet u de toekomst voor de stad Leuven?

Wat is uw mening over professoren, moeten het enkel goede onderzoekers zijn of vindt u dat er in de toekomst ook meer moet gekeken worden naar hun capaciteiten als lesgever?
Hoe lang denkt U dat het zit-stil-in-een-volle-aula-en-luister-naar-een-prof-die-een-monoloog-afsteekt gegeven nog gaat standhouden? Is het geen tijd om te doen wat vele onderzoeken (van onze eigen academici welteverstaan) aantonen en meer in te zetten op activerende werkvormen? Denkt U niet dat studenten hier meer gebaat bij zullen zijn en op deze manier met meer kennis en beter ontwikkelde competenties het werkveld zullen intrekken?
Hebben jullie al een nieuwe studentenflik gevonden?

Waarom leek het u een goed plan om onderhoud te laten uitvoeren aan het KU loket in het midden van de examenperiode?
Momenteel zijn vakken als religie en wijsbegeerte in elke opleiding aanwezig. Is het mogelijk om in de toekomst vakken over duurzaamheid aan te bieden, die de student dan als alternatief voor religie en wijsbegeerte kan kiezen?
Is er al een tegenkandidaat voor de rectorsverkiezingen?

Wat is je favoriete fakbar? Waarom?
Hoe staat u tegenover het recent opkomende misinformatie bewind van de regering Trump en hoe kunnen wij en de Europese universiteiten dit tegen gaan / bestrijden ?
Voor de studenten die les hebben op campus proximus in haasrode is het vaak geen gemakkelijke taak om tot op de campus te geraken. De extra buslijnen hebben de situatie zeker een stuk beter gemaakt maar voor de studenten die examens hebben op zaterdag is er onvoldoende bus capaciteit voorzien met als gevolg dat sommige studenten te laat aankomen op hun examens. Bestaat er een kans dat tijdens de examenperiodes meer bussen kunnen ingelegd worden in het weekend en niet enkel tijdens de week ?

Schrijft u uw beleidsberichten zelf?
Beste Rik, Door de bespar*** ahum optimalisaties in de faculteit Letteren verdwijnen er ook 3 opleidingsonderdelen over het land met het hoogste aantal inwoners in de wereld: Chinese geschiedenis tot ca 1800, Chinese literatuur, en Chinese kunst. Waar in Vlaanderen gaan studenten nog les krijgen over de totstandkoming en val van de Han, Sui, Tang, Song, Yuan en Ming-dynastie, waar zullen we nog leren over de wereldbefaamde Longmen Grotten en hoe gaan we ooit de Kamasutra van zijn erotische troon stoten als de Hongloumeng niet meer onderwezen wordt?
Wat zijn uw plannen indien u volgend academiejaar geen rector meer bent?

Waarom wordt in de internationale communicatie de KU Leuven vertaald als University of Leuven (zowel website als sociale media)? Een vertaalfoutje of een bewuste keuze?
Niet elke faculteit kan evenveel geld opbrengen als de andere. Een facultiet als Letteren of Wijbegeerte heeft buiten de steun van de universiteit niet zoveel mogelijkheden als Geneeskunde of Wetenschappen. Zou dat ook niet moeten weerspiegeld worden in de manier waarop de universiteit hen geld toewijst?
Wat doet de stad om de vele internationale studenten zich thuis te doen voelen in deze stad, en waar zijn er verbeteringen mogelijk?

Wat vindt u ervan dat een groot deel van de studenten zodra zij ook maar een dagje de tijd hebben richting het ouderlijk huis trekt? Stoort u zich aan de vele rolkoffers die vaak over de bondgenotenlaan heen en weer ratelen?
Het nieuwe mobiliteitsplan heeft veel stof doen opwaaien bij zijn in inwerkingtreding. Nu het stof een beetje is gaan liggen, kunt u met zekerheid en vasberadenheid zeggen dat dit plan een positieve impact heeft gehad op de stad en de stad niet in een negatieve circulatie-nachtmerrie heeft gedompeld ?
Bent u bereid om, puur uit sympathie met uw geliefde studenten, een algemeen examen mee af te leggen?

Vindt u dat de KU Leuven meer stappen kan ondernemen om het universitair onderwijs meer toegankelijk te maken voor jongeren uit lagere sociale klassen en vluchtelingen?
Wanneer zal de Parkstraat eindelijk volledig af zijn? Ik moet al anderhalfjaar via omwegen fietsen. En hebt u de schade die hierdoor aangericht is in de aanliggende straten al eens bekeken?
Bij sommige handboeken/cursussen van Acco krijgen we ook voor nog eens euro's toegang tot het online platform Sofia. We hebben toch al Toledo, waarom kan de KU Leuven deze IT-infrastructuur niet zelf aanbieden aan de proffen? Waarom moeten wij als student hier nogmaals extra in de buidel tasten?

Zou u het overwegen om voor de KU Leuven een actualiteitdebat te houden? Vertegenwoordigd door 1 persoon per faculteit. Om zo de toekomst-bezorgde jongeren in de kijker te zetten.
Wat is het grootste aantal pintjes (ongeveer) dat je op 1 avond al hebt gedronken?
Wat staat er op uw bucketlist?

Vind u het belangrijk dat studenten vertegenwoordigd worden door de onderwijskoepel van hun kring? Zoja, vind u dat hier al voldoende werk wordt van gemaakt of kan het nog beter? Zoja waar moet volgens u meer aandacht aan besteed worden?
Wat is het gekste dat uzelf heeft meegemaakt als praeses?
Waarom is er geen commissie voor maatschappelijke integriteit van onderzoek? Waarom werkt KUL samen met het Israelische politiekorps, dat dagelijks mensenrechten schendt?

Waarom wordt een student geweigerd om verder te studeren aan héél de KU Leuven na een te lage studie-efficiëntie? Door de expansiedrift van de KU Leuven is het bijvoorbeeld niet meer mogelijk om Industriële Ingenieurswetenschappen te gaan volgen op Groep T na een weigering aan de KU Leuven. Is het niet logischer om studenten een specifieke richting te weigeren en hen proberen te heroriënteren naar een richting die waarschijnlijk beter geschikt is voor hun?
Ik merk dat bij meer dan 70% van mijn vakken de cursus uit powerpointpresentaties bestaat. Hierdoor merk ik dat ik de meeste vakken niet op een deftige manier kan instuderen. Slides zijn maar samenvattingen van de leerstof. Wat vindt u van deze tendens?
Wat kunnen wij als universiteit doen om het klimaatbeleid van president Trump en zijn restricties op de wetenschap tegen te gaan?

Zijn examenresultaten niet deels gebasseerd op de examenmomenten die studenten krijgen toegeschreven? Het lijkt dat een student die 3 examens over een periode van 4 dagen moet afleggen, minder slaagkans heeft ten opzichte van een andere student die 3 examens over 6-9 dagen heeft. Is er (of moet er) in het examenbeleid een regel met betrekking tot de spreiding van examens (gemaakt worden)?
De perceptie bestaat dat fietsdiefstal een beetje gedoogd wordt, of er alleszins niet erg veel moeite gedaan wordt om de dieven te vatten. Hierdoor geef je fietsdieven ook meer vrijgeleide om hun ding te doen. Kan er niet strenger opgetreden worden? Hogere boetes? Strafblad? Meer middelen om dieven op te sporen? Wordt effectief ooit op fietsgravurenummers gecheckt of deze gemeld staan als gestolen? Het klinkt banaal, maar als je ergens woont met geen fietsenstalling binnenshuis, loopt de kost van gestolen fietsen echt wel op na een tijdje.
Niet overal in Leuven is er plaats voorzien om je fiets te parkeren of soms staat de fietsenstalling gewoon vol. Ik zet mijn fiets dan maar gewoon ergens neer. Zijn er eigenlijk regels over het parkeren van je fiets, zo ja, kan je dan een boete krijgen?

Wat was/is uw favoriete fakbar?
In 2023 bestaat het Paus Adriaan VI-college 500 jaar. Hoe vieren we deze mijlpaal & worden er al voorbereidingen getroffen?
Als je jezelf kon beschrijven in één woord, welk woord zou dat dan zijn ?

Welke activiteiten staan er nog op de planning voor Love Leuven ?
Wat zal er ondernomen worden inzake de fossiele brandstofaandelen van de KUL?
Het drinkwater op mijn kot bevat zodanig veel kalk, dat ik nu standaard drinkwater in flessen moet kopen bij de lokale supermarkt. Dit kost niet alleen een hoop geld, maar zorgt ook nog voor een hoop onnodig plastic afval. Is het niet mogelijk om wat te veranderen aan het waterreinigingssysteem in Leuven, waardoor het drinkwater wel drinkbaar wordt?

Wat vind jij van de negatieve reacties die er op het eredoctoraat van Angela Merkel waren?
Indien alles mogelijk zou zijn, zonder financiële of politieke limitaties, wat zou uw droom zijn om met de KULeuven te doen?
Waarom heeft UCLL Campus Proximus geen Alma?

Wat is uw meest memorabele, niet-academische, herinnering aan uw studententijd in Leuven?
Was jij een goede student?
Wat is het strafste verhaal dat u zelf heeft meegemaakt tijdens uw studententijd?

Hoe kijkt u als kerkjurist tegenover het steeds minder belangrijker wordend woord "Katholiek" in KU Leuven?
Wat had u anders gedaan als u uw carrière over kon doen?
Over het cannabisdebat: Wat is uw mening over het feit dat cannabisgebruik nog altijd illegaal is terwijl er anderzijds letterlijk in elke winkel hard drugs (drugs die kunnen lijden tot fysische verslaving) gekocht kunnen worden, waar mensen aan kunnen overdosen en in coma geraken, waar sommige mensen geweldadig en luidruchtig van kunnen worden? Ik heb het uiteraard over alcohol vs cannabis.

Wordt de KU Leuven in Europa als een topuniversiteit beschouwd? In welke opzichten kan de KU Leuven zich verbeteren om het niveau te halen van bv Imperial College of Oxbridge?
Vorige maand kwam GAIA opdagen met beelden over dierenproeven in de universiteiten (VUB?). Bij het overgrote deel van de bevolking die geen achtergrond hebben in dit soort experimenten, komen vervormde beelden als dit hard aan & lijkt het soms dicht bij de waarheid. Waarom besteed de universiteit (VUB of algemeen) niet meer aandacht aan het duidelijk maken van dit soort misverstanden?
Ondanks heel veel lawaai zijn veel van de primaire IT diensten van de KU Leuven zoals mobiele kuloket, het ISP en de herinschrijving nog steeds een ramp qua gebruiksvriendelijkheid. Plant u werk de maken van een meer gebruiksvriendelijke IT-ervaring voor alle studenten of vindt u dat de KU leuven haar IT-budget moet blijven investeren in allerhande roeperige moocs/spocs en het opleuken van haar blogs en websites met een moderner thema?

Wat is volgens u het belangrijkste wat de studenten moeten leren gedurende hun opleiding?
Wat vindt u van de studentendoop en de verschrikkelijke opdrachten die sommige schachtentemmers durven opleggen?
Met de honderden gevallen van aanklacht van examenresultaten die elk semester voor de examencommissie gebracht worden is het onmogelijk voor deze comissie om aan elk geval genoeg aandacht te besteden om een degelijk oordeel te vellen over de betwisting. Hierdoor zal de comissie haar werk nooit goed kunnen uitvoeren (Probeer maar eens 300 examens te beoordelen op één week tijd. Dat zijn er meer dan 50 per dag.). Nochtans is het een belangrijk recht van de studenten om oneerlijke examinaties te kunnen aankaarten. Denk maar aan gevallen van racisme, machtmisbruik, proffen met een slechte bui op het moment van examinatie... Op een universiteit zo groot als deze gebeurt het zonder twijfel hier en daar wel eens. De werking van de examencomissie hierin is essentieel. Ziet u een manier om dit systeem te verbeteren? Zoniet, vind u dat dit systeem goed is zoals het nu is?

Hoe wilt u de podiumkunstenwerking aan de universiteit in uw (eventuele) tweede rectorstermijn ondersteunen?
Wat is je favoriete fakbar? Waarom?
Wat kan (en wil) de KU Leuven doen om de klimaatopwarming te beperken?

Wat als u geen rector geweest zou zijn? Hoe zou uw leven er dan hebben uitgezien, denkt u; of wat zou u dan graag gedaan hebben?
Waarom wordt een student geweigerd om verder te studeren aan héél de KU Leuven na een te lage studie-efficiëntie? Door de expansiedrift van de KU Leuven is het bijvoorbeeld niet meer mogelijk om Industriële Ingenieurswetenschappen te gaan volgen op Groep T na een weigering aan de KU Leuven. Is het niet logischer om studenten een specifieke richting te weigeren en hen proberen te heroriënteren naar een richting die waarschijnlijk beter geschikt is voor hun?
Zijn er plannen voor een efficiënt zes weken systeem aan de KULeuven?

Hoe gaat u het voedsel aanbod van de KULeuven verbeteren? Zowel in de bibliotheken als in de faculteitsgebouwen is er altijd een overvloed aan snoep, koeken en frisdrank automaten. Gezonde snacks zijn erg moeilijk te vinden en ook de vegetarische opties zijn beperkt of zelfs niet aanwezig. Aan de Campus Heverlee kan je enkel flessen water kopen in de Moete, maar elk gebouw bevat wel bijna 3 of 4 frisdrank automaten.
U bent zonder twijfel de bekendste rector van België. Heeft u er bewust werk van gemaakt of zit het in uw natuur om de spotlights te stelen?
Wat dachten jullie van een studentenfractie in het stadsbestuur? Op deze manier kunnen studenten zorgen voor een goede informatie overdracht en hun mening laten weten. Hierdoor zouden studenten ook een duidelijk aanspreek punt hebben voor vragen omtrent de stad Leuven. Deze kan net zoals de studentenraad verkozen worden met een mandaat van bepaalde duur. Op deze manier kunnen studenten op gepaste wijze hun mening laten horen en de redenen van reeds genomen beslissingen beter begrijpen. Leuven is natuurlijk zowel een studentenstad als een gewone stad.

In de politiek is er nu veel discussie over de transparantie van de vergoedingen en lonen van politiekers. Is het mogelijk dat professoren en ander personeel van de KU Leuven hun vergoedingen en lonen openbaar maken?
Beste Heer Mouchaers Is het een idee om na te denken over een systeem waar studentenvertegenwoordigers actief betrokken worden in de overlastpreventie (naast de LOKO functie die nu al bestaat). Ik zou denken aan een meer praktische betrokkenheid, per kring. Laat studenten meedraaien op de preventierondes, niet alleen als sensibilisering , maar op daily base. Volgens de contacthypothese zou dit kunnen leiden tot meer wederzijds respect en bovendien kan het een personeelstekort bij de veiligheidsdiensten opvangen en is het bevorderend voor de future-self van de studenten.
Zou het niet logischer zijn dat de studenten LO&BW een sportkaart zouden krijgen zodat ze kunnen oefenen voor hun testten i.p.v. Dat ze dit zelf achteraf nog moeten aankopen?

Wat is eigenlijk het takenpakket van de vice-rector?

Ask Me Anything is een initiatief van